horoscope of person born on 7 march

Higher-ups look on you favourably for the next 3 weeks (and for the next 12 months) but complications remain until May, My advice: be.

Se prea poate In once caz, intro unele 91 altele este o mare diferenTit de facturl P1 XVII Nu numai forma, accidentele ce un instrument de Fault sau ahul a suferit 4n pAmant, pane sit apnea la noi, aunt redate cu o mare exactitate, dar coloarea, aspectul materiel din care fiecare este constituit aunt sugerate cu atata perfection, inch aproape ne ingalit ochiul Rareon mi a'a intamplat sit vAd, In acest sens, ceva mai remit Toate pietrele, 4a compozitia ciirora mtrau mai. Comparat cu grupul muntemlor, celllalt, pe care 11 intahum in Moldova, in prima jumitate a secoluhu, ne impresioneazi prm coheziunea lm, prmtr'o imitate a conceppei, pe care In zadar am ciuta-o la cei dm Bucuregti Am constatat acolo mdividua- htip puternice ca S z a t h m a r y, artigti congt.

Ele an servit, la randul lor, ca punct de plecare pentru alte desenun Au pnmit pe dos, pentru a fi lean copiate, o pulbere de crewn, care se mai vede inch' , aga! Dupe As a chi trece la Viena, unde Igi contmua kVA- tatura de mgmene Din aceasta vreme exists un cap antic, en data de , iscalit Georg Hfibne r, probe evidenta ca pnntre numeroasele desenun de gcoala se gAseau cu siguranta gi de cele provemte dela colegi de al lui Asa chi In acelagi an, ceva mai arm. Dr C I Is t r a tz in Dui treassul nostru, considerase ca y ar fi neprobabil, ca data a sown lm As a chi la Roma, oprindu -se la eau, cel malt, la finale lui Desenele datate , din Roma, ne arata ca se Ingelase.

As a chi de tale ale celorlaltt Dela numarul 88 inamte, "Ana citre , sunt lacer- can de compoznie 0 clasare provizone dupe subiect, a avut ca rezultat ca sant puce impreuni desenun din Italia, cu altele mult mai tardive 9i duar cu opere de Al e x a n d r u As a c h 1. In sfargit cateva capete de membni ai famihei, surprmzator de slabe, gi un portret al lux As a c h i, blue desinat, denotand oare- care m. In Calendar'sl pc care-1 publica in , Asachi ne vorbegte de represen- taint dm casa Hatmanuhu Costa che Ghic a, pe care, eronat, o pune Sn Tot aim ne mformeasa ca proiectul pentru corona fusese campus incii de pe vremea and se gisca in Roma.

Este probabil ct. In , Bunt eau sugerate de amin- tirea reprezentatim sau, mai probabil, promote In vederea dispune- rex personagulor pe scent Maul reprezmta pe Mir t a 1 sapand in tranchrul unm copse numele iubitei sale, eel de al dories scena in care in. Englezu gi Francezu care strabfiteau Elvetia gi Italia erau mfimt mai in stare st aleaga un subiect pentru nn desen.

Estimated Valuation

In alb 91 negru, dmtre care pupae au ajuns pani la nos Alta, In afara de Academie, au o activitate paraleli cu ace9tia Nici dela ex n'a rimas mare lucre Yom trece 4n revisti, sumar, ceea ce s'a mai pistrat 91 dela prima, 9i dela cci de al doilea Din pnmul grup fac mai ales parte aces colaboraton ai lea As a chi, care aveau rolul si traduce -In desen, pentru vutoare htografn, gindunle 9x unagmele aurae de acesta, In legituri cu evemmentele Insemnate din 'storm Moldova Dela ex ne-au rimas. C onst Or g h i- d a n 1 Pe mai fiecare din cele caizen 91 doul de file se gase9te un studiu in creion, in vederea unui portret, sau to ram ce note 91 insemnan, dupa scene din jurul autorului La pagmele 24 91 50 aunt doua acuarele, neterminate Mai toate cele datate, desene 91 acuarele, indica awl 91 Una smgura este semnata cu mipalele M L , cea dm 15 Aprihe Treceau drept lucran ale lui L i v a dit i, in momentul in care au fost cumparate Aceasta presupunere nu poate Inca sa fie exacta L 1 v a d 1 t 1 se flumes Nicol 6, impala numele situ ar fi.

Astfel, cu toate insuficienTele artistica ale autorului, carnetul acesta are o valoare deosebta pentru, not El constitue col mai begat repertorm de fisionomu 91 de costume, fie 91 ale unor steam stabil-la In tare, ce ne-a ramas dm Moldova, In pnma jumatate a 'secolulm trecut, de'i aceea9i figura se intampla uneon sa revina de mai multe on El este, din nefencire, numai unul din numeroa- sole exempla de colect.

Vsaia Roinaneasca, August, E de remarcat ca anul este 91 cel hi care s'a pubhcat litografia lm Alex andr u Asa chi mai sus mentionata Sausprezece am mai tarzau el a efectuat o aerie de studu, poate tot 4n vederea unor litografu, ce erau so. Nr , In penittt gi acuarela Caracterul desenului 9x tipul personagulor ne due direct la ceea ce constatasem In celelahe, unde apareau boieru, executate ceva mat -Lamm, cum am vilzut In fond, comparate cu ale tatultu, lucranle fiultu sunt uneon putm mai corecte, o colectitudine cam 9colareasca, ce e drept Ele prezinti insa aceleap trisatun impersonale, pande, aceea91 hpsa de o note ceva mai viguroasi, mai individuals, ceea ce exphca pentru ce au putut fi randtute, la prima vedere, cu cele ale lux G As a chi PI XXIV Printre operile arti9tilor max cunoscup, a carer activitate se exercita paralel cu cea a grupulm din jurul lm As a chi, se cuvme BA menponilm doua dintre ele, care se pot vedea azi tot la Academia Romtma Ambele sunt iscahte de St ayski gx datate dm Una este portretul hu Alex andr u Consta n.

EI au trebtut sit fie mute incepaton inteale arta care, dotati cu mai mult spirit critic decat ce. Am Evident, gi mai greu este BA determinim data origuialul a fort un desen sau o htografie Semnalandu-le, atragAnd atenpa cercetatonlor asupra lor, sperAm ca ongmalele sA Iasi candva la lumina pentru a fi mai congtunews studiate Astfel un portret al lux C h i r e, staroste de cojocan, pare sA poarte date de 10 August 1 Un altul, al Catincai Ghica Coma n. Filspemu, p Evident, lista aceasta s'ar putea lunge, dacit ar fi posibll sit se patrunda In casele boieregti, unde se mai link' Inca multe alte ammtin de acest ordm Exemplele alese aici au menirea sa arate ca, 4n situatia In care se gasesc studule de istona artei la nal, once lucrare, oricAt de modesta, capatit importanpi Ea poate serve ca punt de plecare pentru a determma opera unui artist putin cunoscut on de-a-dreptul necunoscut, gI devem astfel un.

In bune condipi, , sambure de cnstalizare, In aural aruia se pot grupa alto opera. Pentru aceasta n'ar fi nevoie dealt de o simplA fotografie, obtinuta ceea ce nu e de loc grew satin fotografie care s'ar dartu Cabinetulm de Stampe al Academia, unde ea ar fi puss la disponi:Ka cercetatonlor, alatun de altele, similare. In ce consta htografia? Sennefelder observase el atunci cand trap o lime cu cerneala grass pe lustre cu graunte fm, cunoscuta azi sub numele de calcar litografic, urma lasata de con. Insemnase, In epocele ei de glone, pentru cartea tapanta, va insemna acum litografia, pentru mare gi publicatu saptamanale Mu 9i mu de fon litografiate eircula 91 se vend In tot Apusul Ele aunt insa mult mai prepoase pentru cwioa9terea obiceiurilor 91 a mentalitatu oamemlor de atunci, deck pentru istoria artei Adesea, diferenta dintre cele bune gi cele mai putm bune, cea din - tre operile adevaraplor arti9ti.

Cele mai citite articole Timpul.md

Elementele de desenun at arhttecturd, tipante de Elia de In , asupra c. Ureche, Istorsa? Arustul ce o executa era trout sil nu piarda din minte imagmea pe care o putea reproduce mai u9or prm aceasta tehzuel pi In acest spirit sa Indrepte efortul De aceea, vorbmd de C h 1 a- d e k ca htograf, mdiferent dace el a sivarpt smgur trecerea por- 1 Studiul acesta a fost pubhcat de d-na T eo d o r a V o 1 a e s c n in mono- grafia sa ea fund eel pentru litografia lm Alex.

REALITATEA ROMANEASCA 2019 07 29 - invitat Mircea Dogaru

Filip es cu. Albums in 40, In care aunt legate o aerie de htografu, tot de L e c c a Multe din ccle anahzate mai sus se regasesc pnntre ele, achci reprezinta acelasi persona , cu aceleasi detain in fizionomie ci In imbracaminte, Bunt de un format mai mare, ceea ce permite sa se adaoge anume anainunte, pe care le vom semnala In fond, avem impresia ca unele din ele, dupa ce au fost pubhcate In formatul de 40, au fost putin reduse, spre a se putea acomoda cu dimensiumle unei publicat,u.

In , cum ar fi Almanahul Statului, de Edda Altele Insa, degi pornesc dela acelaga desen, par a fi un tiraj mint, cu totul deosebit de cel ana- lizat mai sus Ceea ce este sigur este ca dmtr'unele portrete avem mai multe edrcu, adica mai multe tirade Aceasta inseamna ca ele erau cerute de amaton ci de public. Te nenorocite in redarea barbel, a parulm, in care, en toate dimensiunile recluse, mat ca se pot numara firele Studiul In creion pentru aceasta opera fusese executat In tars Poste ca gi htografia BA ft vilzut lumina tot aici, In penoada ce precede calatona la Pans a artistuhn, care se indeplmegte pe la fmele lut Tot atunci tear putea sa fi fost executat gi portretul mama sale, In costum de caluganIa Desenul este datat Litografia este tug probabil postenoara Ea este concepnta In acelagi spirit, cu aceleagi stangacu gi cu seem,' totals hpsa de mte- res pentru aspectul, pentru prezmtarea unet opere de acest fel.

N e gull ex a Incercat adesea propnul sau portret, ca 9i pe acela al rudelor sale de aproape Am analizat pe eel al mamei Al sin este superior Exists mai muhe vanante Una, este cea repro- duel lu cartea d -nei Dr a c o p o 1 p1 X , alta se gase9te in co- lect. Faptul ca el nu este mversat, cum ar trebui at fie, provme din aceea el, adesea, mai ales la litografu mai pupa expenmentap, se procedeaza mai in. Naples pentru aceasta ar fi necesar sa vedem origmalul oi nu reproducerea din cartea d-nei Dr a c o p o 1, ceea ce nu ne-a fort posabil 9 lindens, pl XXIX.

El este editat de Cl S b b 1. Istona, aunt martore la acest act solemn 1 Curand dupti aceasta data, in Ianuane , Ale x an d r es Cu devme profesor de desen la Cimnaziul Lazar, post pe care-1 ocupa pane la Noemvne El este astfel indrumatorul primilor pap ai lm An d r e es c u, care face studule secundare la acest gimnazm Dela aceasta uhima data, pane la moarte, Alex a n- d r es c u.

I o a n n Cost an de dm Sibiu, de care se gfisesc isciihte cateva etampe, la Academie Este el singurul artist roman, specmhzat in aceasta tehmcli, de dincolo de munp9 E pupil probabil Sugestu. Cost a n d e inset profesor la instrtutul theresian din Sibm pentru a ne intoarce la punctul de plecare, este un naiv desi- nator de ocazie, ca multi alto prmtre ce1 analizati in paguule precedente, care inset a avut norocul sit fie tipant de o buns met din Sibiu, de F A R Kr a b El a lasat mai multe portrete B a- r i 1 1 , Avram lane -a purtand data 2 , in.

A s a c h i punea mare pret pe litografie, de sigur nu pentru tot ceea ce ea ajungea set exprime din punct de vedere artistic, in mamile until practician. In acpune, evident plum de fel de fel de insuficienTe, o suprafapl destul de mare p mai ales ski se serveasca de procedeul htografiei cu oarecare libertate El pare corect, ceea ce este enorm, g1 stipi- nmd arta de a da mutate unei compont.

Cote B LII 23 7 www. In el era ocupat cu pubhcarea la Albina, insoliti de o traducere in franIuzeoe, a una Relapse astorzca asupra shoalelor naponale to Moldova dela a for rastatornicare , snfdiosatd In :mama slip neraluculus ecsamen, In 3 lulu: , din care aflim a Don1c" As a ch" ficuse un Manual a desenatorulut linsar cu figure, destmat elevilor Academies 91 pubhcat anul trecut, dem 1n. I P1 XLV Desenul este onorabd, utr tipinrea s'a ficut ca la toate htografule bin As a chi dm aceasti epoca In bane condqu, chutr cu oarecare delicatep de valor Este, bme laceles, tlparlta la 4 Egli in mstitutul Albinel 2 , de un.

As a chi, s madu- lar a mai multor academu Coperta acestei descnen, frumos tipl- ntl, este ornate de o vignet1 htografutt1 In penrca, ca p dosul broguni p ca in brogunle ce insolisera celelalte stampe Este ultima compoznie istoncl a ha As a c h I, caci dup1 aceasta data rolul de t inventator a al motivelor p de desmator revme mai ales finial Alex an d r u, colaboratorul panntehu slu la numeroasele publics:pi ale acestma BAtilha Moldovemlor, tipant1 In ateherul hu.

In anul R e y, pe care 11 cunoaqtem ca pe un foarte ono-. As a c h i incepe cu. Ea este tot opera lux Alexandru Asa chi Ambele, Impreuna cu cea max mare parte a ilustratulor dm diversele pubhcatu ce spar la Iagi In tipografia Albmei gi sub conducerea lux G A s a c h aunt opere sigure ale halal acestiva Tot lux nu se pare Ingiduit atrilnum gi alte litografu de format mai mare, tipinte tot la Album, Jima nesemn.


 • march 9 horoscope for 2020.
 • aries weekly horoscope march 1 2020;
 • date of birth 2 march numerology lucky number?
 • CRISAN Horia (Romania) - Best CARTOONS.

Cipva am max tarzm aceiagi artist incearci o lucrare ongmall, portretul lux Hrisovergh 1, un tanar poet mort in 0 note cu privire la moartea acestma, impreuni cu o poem a lux, Mad- rul la paths, fuseseri pubhcate de Alauta Romfineascli Nr 49, suph- mentul Album]. El se hotaragte sa se serveasca nu de htografie, mai costuntoare, ea de fotografie, mai ugor de reahzat, gr devemta foarte la mode Probe evidenta ca pentru acest artist, ca pentru cei mai multi.

XI, 1 4 Academia Romani, cots A. XI, 47 4 Academia Romani, coca A. XXXI, Dem Bolintinean n, V A Ur e c h e 91 ale altor luptaton n. Aceasta beta o credem departe de a fi complete Ea cuprmde numiu ceea ce se poate intalm In cabmetul de stampe al Acade- mie', care, gx el, nu conpne decat numai operele ajunse acolo din intamplare sau ca urmare a unor donate Este probabil ca din punct de vedere cronologic unele din aceste litografu de necunos- cup ea mire in perioada de dupe A m a n Stilul for atat de new 9x imperfectule de tipar ce prezmti ne indreptavesc insa sa le consideram ca un fel de prelungire a color din prima jumatate a secolului De ahfel, ele erau ails de milt In gustul epocet, raspundeau apt de bine unei mentalitip, care era a noastrii, dar gi a altora din Peninsula Balcanica, In cat de multe on s'au imprimat la nom fox de acestea volante, cu subiect istonc sau rehgios, gm pentru ate popoare, cu care cram in reign amicale 0 probe despre aceasta o avem intr'o Judecatcl a Luz Chrzstos 1 , pe care un Nicolae Ghiorgacopulo, in , o tipire9te la nom ca editor, nu ca autor.

Cartea ilustrata este una din formele cele max plicute ale gra- vure Ea nu se adreseaza, mei chzar bz Apus, numai la cunoscaton, degi bane inteles, pnntre acegua se recruteazit max ales cox care o fac al trarasca gx al prospereze Lectorul obignmt, fie el cat de modest, se bucura de o potriva de existenta ex Negturtorul de carte hump, In ceasunle sale hbere, o poste rasfor, poate visa cu oche la o magma sau alta, Igx poate umple gandunle cu fun. In multe cazun este greu de lamunt aceasta chestae, farA un studiu amanuntat al tutulor cartilor antenoare secolului al XIX-lea, studiu care, din acest punct de vedere, nu s'a infAptiut Cand aunt neiscalite, sttlul lor, care oncAt de traditional ar fi, prezinta totup diferente dela o epoca la alta, ar putea sa ne in.


 1. HOROSCOP 24 IULIE 12222 LEU;
 2. JTPL CLOUD.
 3. Alianțele, decise doar de elite.
 4. future predictions by date of birth 26 february numerology.
 5. SI Incepem deci descnerea candor ilustrate cu gravure In lemn, Intorcandu-ne pentru un moment la secolul al XVIII-lea, la Pravawara din , tiplinta la rap de Popa Mih a i S t r c h i, exarh al Mitropohei lapilli 1 Este o pubhcape eleganta, placuta, bine tipanta Fiecare pagma este Incadrata de un che- nar Cu nuci ornamente, iar unele capitole prezinta un cap de ca- pitol Ingrijit gravat gi curat tras 0 gravure In lemn cu Isus ca Imparat, corect desmata, frumoa sapata, poarta douil semnatun Mihail Strilb rIchi gi Lavrentie Ivanov Unul probabil desenatorul, celalalt gravorul Un sfargit de capitol, cu doi Ingen gi un.

  In tipografia Mitropohei Tagi- l ; vom kaki unul sau altul din ornamentele gravate de S t r i 1- blIch i, repetandu-se pe carp mult mai not Ea constitue deci un fel de intrare In matene la arta secolului al XIX-lea, dep propnu ars aparpne stilulur secolului precedent P1 LII Mai interesant pentru problemele ce pune este Penticostanal dui Bucuregti, tipant la de St anciul Tho mo vie 1,.

  Sale t, la , Mitropoht fund G avr ill Academia RominA, secpa Carp romfinesti veal', cote ' Stems can armele lm S t ril bic chi coasts dm douil stele, legate pm done hnu curbe formind tin fel de semilunii, dm care ieee o sageata, dispmativ fare nun sin fel de Justificare heralchca Ea aparea aici, In Prdvihoara din si se va repeta mereu, ca fine de capitol, In publicapile din Iasi si dela Neampi,. P1 LIII In capul multor capitole vom intahn vignete, al caror personagiu principal este Isus Desenul este neglijat, gravura insuficienta, imprimarea defectoasa, hpsita de clantate 91 de franchesa In capul capitolului despre Vecerma cea Mare, wide este reprezentata Necredinsa lei T o m a, apare o data, , si o iscalitura St anciul Tip o g r a f Acesta intrebtunpaza dem.

  Phoenix Insa Eu....PDF

  Clurtacodromion din Rammc, din 1 91 la multe alte tapantan, pane la Chem Inlelesulut din In nujlocul unut patrat a fort desenat un. Sfantul Ioan Botezatorul In colcun, In tnunghiun, soarele, hula g1 jos cateva scene cu mat multe personage Este interesant sa constatam ca atat P e t r e Pap avi c In , cat 91 Stanciul Tho movie i.

  Ingript decat cel dm Blaj Totup, nu este probabil ca tipograful din sit fi col:Rat pe cel din , pentruca inscnpt. I s Chzriacodronu on r slavon, tapant la Rimmc, hi , sub episcopu Nectarie Cota B Motivul acesta este foarte vechm In arta creitmA, dupe cum se , II aflana astfel la Ravena, pe peretu Baptisternihn ortedocsolor S Giovanni in Fonte , executat hitr'un splendid mosaic, ca si nu ammtim cleat de un exempla cunoscut tatalor La um el aparase en mult taamte de , dar Intriun stil mai arhaic.

  In sec. P e t r u Papavaca se nume9te el augur Ramnicean Nu este deci o simple In. Iisce al doilea,Ioan. Popovece de Hondol Fiecare paging este Incadrata de un chenar tipografic pi aspectul general al carpi este din cele mai placute 2 La acelap tipograf, la care se vor face cea mai mare parte a pubhcirfulor romanegn cu htere chinhce gi cluar cele cu htere la-. Mihail Popovici gx Gheorghe fiul acestuia, care ar putea foarte bane sa fie urmagi gi elevi ai lui Papavic 1, 4 'LT0- graful rammcean Este vorba de o 'magma identica 4u mijloc, inteun cerc nue, figura Mintiutorulm De fur imprejur, inteun camp tot de forma wain cerc, care -1 cuprinde In sugrafata lei pe cellalt, mai multi sfmti, in cete, adorand tronul diviu, pe care este puss Evangheha La dreapta g1 la stings tronului, ca 4n sce- nele in care se reprezinta judecata din urma, Fecioara gx Ioan Botezatorul, admit' Mama lu1 Cnstos 4i Inamtemergatorul, cei mai man in erarhia cereasca In colcun, soarele, luna, scene cu alte personage.

  Este cartea cu care face aparitia in Moldova glonoasa tipografie dela Neamtul, cluar dacA, pentru motive ce nu cunoagtem, tapinrea se face in ambele tipanarte ale Mitropohei, la Iagx gi In Neamtul In jurul textuhu ce servegte de titlu este un frumos chenar de frunze gx lujen, ce incadreaza pagma Pe contrapagma se vede pajera ruseascrt, nu tocmai brae gravatii, dar decorativ conceputa, purtand Intre. Cnstos pe cruce, din Vietile Sjimplor, este tge el iscilit de Pr o t oier ex Mihail Faptul el zodiacul ne intampina In ambele pubhcalu, ca gx fn Policar p, ne duce la con.

  Cnstos ca arluereu, mai bme executat, gi In ce pnvegte taierea plangei, gi in ce pnvegte u parnea Ea este tot opera protoereulm Mihail P olicar p , ca gi prima Urmeaza apoi o Fecioara cu Pruncul, gezand pe un jilt ce nu se vede, intre non, 91 cu piczoarele pe o senuluna, adica upul, catohc mai de grabs, al Imaculatei Con. Probabil un Ierei Simio n, care sem- neaza capul de capitol imediat urmator, reprezentan. XV-lea, modificat pupa pentru gustul nostru, sau direct de stil oriental La fila 70 ne apare un S-tul Nicolae, luat dmteo publicarie de mica dimensiuni, care nu ocup1 deci dealt o parte din pagma, 9i care va reveni adesea in tipantunle dela Neamrul El ilustreaza cum era natural, povestea warn sale, dela 6 Decemvne Este In odajdu, in picware, inteun paling conventional 9t poarta doul iscahtun, Protoierei Mihail 91 Policar p, de data aceasta desprepte, dand astfel oare cum dreptate celor ce afirma Ca pnmul era cunoscutul gravor S t r i 1 b 1 c h t, tar cel de al lodes fail sau, care-1 mo9teneste nu numai ocuparui 91 talentul, dar toate vechile blocun sapate Acest stint Nicolae, cam grosolan in Intl-mare, realizat in lum destul de greome, este totum bme tiprint La 17 Mai m la 23 August anul urmator, , apar Voids Sfsii- ;dor din Lunde Ianuane pi Februane 2 In pnmul volum, in afar1 de titlu, grunm un.

  Horoscop gemeni zilnic

  S-tul Vasihe, cu inscriptia greceasca, de protmerm M i h a i 1 Este o gravuri de frumos aspect, dar de un caracter purm cam prea arhaic In cea consacrata lunn Februane, in afara de titlu, care va persista in fruntea tutulor volumelor, prini la starlit, 91 a Inalrarn dela , mat mteresante mint un cap de capitol, iscaht 'ere' S i m i o n gi o mica magma, ca o icomra, a Sfmtei Faveta, care va serve alteon pentru a mdividuahza B art, In I Este una din tole mai elegante calla portative ce se pot Inclupui, In doul cerneh, en textul clar p fngnpt, Ara gregeh, pe o hartie cum nu se mai intalnegte astral mci chiar in exemplarele de lux, In Apus Ce pacat el acestei osten.

  Mai departe intalmm o Buna Vestire, p ea in plinA pagma, ca p tole care au precedat, p In acelag spirit conceputa p execu- tatA Cateva pagme mai departe este o iconna a Fecioarei cu Prim- cul, care nu ocupa decat o portaune mica, din foals de hartae, apoi din nou Isus Imparat, Sfantul Nicolae, Izvorul de Vieata dadator, cu impalelele D F , tot subiecte arhicunoscute Ultima gravarA gi cea mai curioasa este cea reprezentand ado- rarea semnului lui Dumnezeu 0 theca i sfmt, sfint, sfmt Domnul Savaotb. In 1 Ru 9u se retrlsesera de mult, a9a keit la tipografule la care se lucrase 'Ana atunci In.

  Ea este, cum 'tam, lucrarea Prot o'er e u Paisie V elleicov schi e, starepil Neam- nitu, tnmnese la Bucuregn ca sit hivege grecegte pe cAlugarul Gher anti e,. Este o carte impunatoare ca aspect, care place Inca dela prima papal, adica de cum vedem titlul Acesta repreemta o poarta corn- partimentata, obicutuita In astfel de emir', dar de-o foarte echih- brata compost-pa Sus, Isus ca arkereu, dos, Bunfivestarea , la collun simbolunle evanghehoilor, tar In dreapta g1 In stanga, stand de strafe, figunle maiestoase ale hn Petru 91 Pavel Este opera lui S a n d u 1 tipograful Aceasta impreste buns nu s.

  Zlatoust par de aceee91 mane Activitatea desta9urata de tipografia manastvn Neamtului se continua 91 In Doua aunt lucranle pe care le vom anahza, dm hsta mat lunge a celor lepte din presa acestei manastin o Alegere din toast' psaltirea 1 91 Cel msc ft cel mare Ingeresc chip 2.

  Prima este din 1 Februane, mrtropoht fund Yenta m1 n, tar Stares, la Neamsul 41 Seed, Silvestru Gravunle aunt dm cele intrebumsate pentru pubhcasu antenoare Fecwara gezAnd intre non, calcand pe senuluna ga cu cex dot ingen, la dreapta gi la stanga tron.